اپیزود نوزدهم: تاج زمان دانش

دیماه 1344 با فکر تعلیم و آموزش به ایران برمی‌گردد اما زندگی او را در مسیری قرار می‌دهد که به مادر بزهکاران ایران بدل شود.

کاور: مهدی شاهپوری | موسیقی: پاشا یثربی

منابع: کتاب زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر تاج زمان دانش

پژوهش و گردآوری متن و خوانش آن: مجید غلامی | انسیه افغان