انیمیشن عیدی


کارگردان و انیماتور: سید صادق حسینی