انیمیشن پیرمرد و پرنده


کارگردان و انیماتور: صادق حسینی، با همکاری هنرجویان رشته انیمیشن