اپیزود پنجم: محیط زیست و نیکوکاری

در دهه‌های اخیر با حفر چاه‌های عمیق و احداث سد‌های غیر ضروری باعث از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی و شدیم. هر بلوط بین چهل تا شصت سال زمان می‌خواهد تا به ثمر برسد، تقریبا با اندازه‌ی عمر یک انسان. متوسط فرونشست زمین در جهان حدود چهار میلی‌متر در سال است در حالی که این میزان در ایران سی وشش سانتی‌متر در سال است، برای همین نسبت به کشورهای دیگر در وضعیت بحرانی‌تری قرار داریم.