انیمیشن چتر3 / چتر سوخته


کارگردان و انیماتور: صادق حسینی