اپیزود نوروز

برآمد باد صبح و بوی نوروز | به کام دوستان و بخت پیروز

 مبارک بادت این سال و همه سال | همایون بادت این روز و همه روز