انیمیشن گاری


کارگردان و انیماتور: سید صادق حسینی