اپیزود دهم: فخرالدوله

همان شب فرزندانمان را به منزل یکی از مستخدمین مان ، که در نزدیک منزلمان بود، فرستادیم تا اگر به منزل ما حمله شد، آنها آنجا نباشند. فردای آن روز نیز، پیش از آنکه اعلامیه‌ی حکومت نظامی به درو دیوار شهر چسبانده شود، کل خانواده تهران را ترک کردیم.