اپیزود هفدهم: شیخ مهدی مظاهری

شیخ سعی در دعوت به نیکوکاری و یاری‌طلبی داشت و به‌واقع تصور من از افرادی که در مجالس شیخ حاضر می شدند چیزی جز سهیم شدن در بخشندگی و نیکوکاری نیست.

پژوهش و گردآوری متن: انسیه افغان

کاور: مهدی شاهپوری | تدوین: سارا ذاکری | موسیقی: پاشا یثربی