اپیزود دوازدهم: اشرف قندهاری (بهادرزاده)

درباره‌ی اشرف قندهاری (بهادرزاده) فرشته‌ای که بال نداشت در بهشتی که خودش ساخته بود.