انیمیشن دست خدا


کارگردان و انیماتور: سید صادق حسینی