اپیزود شانزدهم: امام موسی صدر

در خرداد سال 1354 در مسجد عاملیه بیروت به اعتصاب غذا نشست، و به پشتوانه مشروعیت منحصر به فرد و مقبولیت وسیع خود در میان تمامی‌ طوایف، آرامش را به لبنان بازگردانید.