انیمیشن دو و میدانی


کارگردان و انیماتور: سید صادق حسینی