انیمیشن چتر2 / سقوط


کارگردان و انیماتور: صادق حسینی