اپیزود پانزدهم: محمود و ایرج افشار

بشر همواره در پی حفظ و گسترش میراث گذشتگان است. در این میان کسانی بوده‌اند که در بازنمایی و گسترش این افق پا فراتر گذاشته و زندگی خود را صرف این کار کرده‌اند. محمود و ایرج افشار با وقف میراث خود در مسیر و بقای حفظ فرهنگ ایرانی چه به مال و چه به جان اعتباری ثمین و نفیس را ماندگار ساختند.